Оцінювання в початковій школі


Основні тези щодо оцінювання в початковій школі

У зв’язку з оновленням навчальних програм 1-4-х класів Міністерство освіти і науки України своїм наказом від 19.08.2016 № 1009 внесло зміни до орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

 

Так, Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222, викладено в новій редакції.

З огляду на це розглянемо основні тези щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Передусім вимоги до оцінювання розроблено з огляду на вікові особливості дітей — окремо для 1-х, 2-х, 3-х та 4-х класів. Окрім того, результати оцінювання навчальних досягнень учнів визначено як конфіденційну інформацію, доступну лише для дитини та її батьків (або осіб, які їх замінюють). Оцінювання в початковій школі ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учня/учениці, а не ступеня його невдач. Оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм. У 1-х класах допустиме лише вербальне оцінювання.

Оцінюючи вербально, можна використовувати як усні, так і письмові оцінні судження щодо навчальних досягнень учнів. При цьому оцінні судження формулюють так, аби охарактеризувати процес навчання учня та означити кількісний і якісний його результати: ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів характеристику особистісного розвитку учня. Характеристика особистісного розвитку учнів відображає самостійність, відповідальність, комунікативність, уміння працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість навчально-пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та загальнонавчальних умінь тощо та здійснюється вербально під час поточного контролю. За 12-бальною шкалою оцінюють навчальні досягнення учнів 2-4-х класів з предметів інваріантної складової трьох освітніх галузей змісту початкової загальної освіти. Щомісячне оцінювання за ведення зошитів відмінене. Зіставимо в таблиці застосовність способів оцінювання навчальних досягнень учнів у початковій школі:

СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ навчальних досягнень учнів у початковій школіСнимок

* Педагогічна рада навчального закладу вправі ухвалити рішення про вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів з усіх предметів. Задля об’єктивності й точності оцінювання доцільно керуватися такими критеріями, як: якість знань (міцність, повнота, глибина, узагальненість, системність, дієвість) сформованість ключових і предметних компетентностей, способів навчальної діяльності (виконання за зразком, за аналогією, в нових ситуаціях) досвід елементарної творчої діяльності (частково-пошуковий і пошуковий рівні) досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе. Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо).

За гіперпосиланнями можна також проглянути тезисно зміни в орієнтовних вимогах щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з таких предметів, як:

Українська мова

Літературне читання

Математика.

за редакцією журналу “Педрада”

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *